wyroby z drewna

Regulamin Sklepu www.drewbis.pl

DREWBIS Józef Biskup

Białka 274, 34-220 Maków Podhalański

NIP: 5520105529

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego  DREWBIS w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest DREWBIS Józef Biskup z siedzibą w Białka 274, 34-220 Maków Podhalański o numerze NIP: 5520105529 Regon 070052040, dalej zwanym „Sprzedającym”.

- organ, który zarejestrował działalność gospodarczą: Burmistrz Makowa Podhalańskiego

- adres poczty elektronicznej: biuro@drewbis.pl

- nr telefonu: 514 559 345

- opis sposobów porozumiewania się z konsumentem: telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności 

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych

§6 Postanowienie Końcowe

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu

Konsumencie – należy przez to rozumieć użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności

1.    Serwis umożliwia zakup oferowanych produktów, 24 godziny na dobę, w postaci  wyrobów z drewna i sklejki.

Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

Szczegółowe ceny znajdują się każdorazowo na karcie produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie, między innymi nazwę produktu, symbol i cenę.

Produkty widniejące na danej karcie produktu - pod daną nazwą i symbolem wraz ze zdjęciami i z ceną stanowią przedmiot zawieranych za pośrednictwem sklepu umów sprzedaży.

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1.       Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając

z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.

2.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania

z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie

z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1.      Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2.      W celu zakupu usługi/produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik powinien   wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

dodanie do koszyka produktu,

wybór rodzaju dostawy,

wybór rodzaju płatności,

wybór miejsca dostawy, wydania rzeczy,

złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję”.

Istnieje inna możliwość zakupu, w postaci przesłania zamówienia na adres poczty elektronicznej (zamówienie zgodnie z dostępnością towarów w danym momencie w sklepie DREWBIS).

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.

4. Zamówienie jest realizowane po zawarciu umowy z Konsumentem, zgodnie z wybraną opcją dostawy i płatności:

Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje po otrzymaniu potwierdzenia wyboru tj formy zakupu na adres poczty elektronicznej biuro@drewbis.pl niezwłocznie po zawarciu umowy.

Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy następuje po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego.

5. Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.

6.Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej przez Konsumenta opcji dostawy na podany w formularzu zamówienia adres lub po wcześniejszym zgłoszeniu przez Konsumenta towar może zostać odebrany osobiście.

7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność   w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.

8.Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

9. Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument prześle formularz odstąpienia od umowy na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: biuro@drewbis.pl

Formularz odstąpienia od umowy znajduję się na stronie www.drewbis.pl

Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.

10.  Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.

11.  Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.  Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).

13.  Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

14.  Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.

15.  Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.

§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@drewbis.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu:

DREWBIS Józef Biskup, Białka 274, 34-220 Maków Podhalański.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:

imię i nazwisko

adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)

przedmiot reklamacji

przyczynę reklamacji

podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4. O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5. W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru na wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.

6.Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane    osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być      przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji       złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności   dostępnej pod adresem http://www.drewbis.pl/polityka-prywatnosci.html

§6 Postanowienie Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://www.drewbis.pl /info.html

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian. Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).